Menu

15. Festival krátkých filmů Praha
(22. – 26. ledna 2020)

Festivalový statut (PDF)

Článek 1

Festival krátkých filmů Praha je soutěžní festival hraných krátkých filmů. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji krátkých uměleckých filmů a jejich produkci.

Článek 2

Festival je organizován společností Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s. se sídlem: Panská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, Telefon: +420 221 411 011, Fax: +420 221 411 033, E-mail: info@pragueshorts.com, www.pragueshorts.com

Článek 3

15. ročník se uskuteční v Praze od 22. do 26. ledna 2020.

Článek 4

Program festivalu tvoří:

 1. Mezinárodní soutěž krátkých hraných filmů do 30 minut
 2. Národní soutěž krátkých hraných filmů do 30 minut
 3. Nesoutěžní informativní filmové přehlídky, retrospektivy, portréty, pocty a jiné doprovodné akce. Délka jednotlivých filmů v nesoutěžních informativních sekcích nepřekročí délku 30 minut.

Do soutěžních sekcí festivalu mohou být přijaty pouze hrané krátké filmy. Není možné přihlašovat filmy animované, dokumentární nebo průmyslové.

Článek 5

Do mezinárodní soutěže mohou být zařazena pouze díla vyrobená po 1. lednu 2018. Do národní soutěže mohou být přihlášena pouze díla vyrobená po 1. lednu 2019.

Článek 6

Do soutěže i mimosoutěžních sekcí jsou přijímány filmy na nosičích: 35mm, DCP, HDD (MP4, MOV, MPEG, AVI, VOB v rozlišení do FullHD 1920*1080 přehratelné na PC nikoli MacOS, ideálně ne ProRes) a opatřené anglickými titulky.

Článek 7

Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítání filmů stanoví komise pod vedením programového ředitele.

Vybraný film nesmí být po závazném potvrzení účasti stažen z programu festivalu.

Film je možné přihlásit: vložením online screeneru bez časového omezení do formuláře nebo zasláním DVD společně s vytištěným formulářem. DVD musí být zaslány:

 • poštou (s označením „žádná komerční hodnota – pouze kulturní účely“)
 • kurýrem (s deklarovanou hodnotou zásilky nižší než 15 EURO nebo 15 USD)

a to na adresu:

Festival krátkých filmů Praha, c/o Film Servis Festival Karlovy Vary a.s., Panská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Neanglicky mluvené filmy musí být opatřeny anglickými titulky.

Všechna zaslaná DVD zůstanou ve festivalovém archivu.

Uzávěrka pro přihlašování filmů do mezinárodní a národní soutěže je 30. září, respektive 15. října 2019.

Článek 8

Přihlášení filmů na festival je zpoplatněno administračním poplatkem ve výši:

Mezinárodní soutěž i Národní soutěž

 • 10 Eur od 20. dubna do 30. září 2019
 • 20 Eur od 1. října do 15. října 2019

Platbu poplatku je možné provést pouze platebními kartami: Master Card, Visa a Dinners Club

Článek 9

Promítací kopie vybraných filmů (s anglickými titulky) určené k projekci na festivalu musí být zaslány festivalu do 6. ledna 2020. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny pro dopravu kopií, které obdrží účastník spolu s oznámením o zařazení filmu do programu 15. ročníku Festivalu krátkých filmů Praha.

Takto zaslaná a přijatá kopie bude uvedena na festivalu. Nelze dodatečně zaslat jinou kopii.

Článek 10

Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a pojištění ze země původu až po celnici v Praze zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, účastník. Za výlohy spojené s pojištěním kopie filmu proti ztrátě či celkovému i částečnému zničení po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci zodpovídá festival. V případě ztráty či zničení kopie během festivalu, zodpovídá festival pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie.

Za výlohy spojené s dopravou kopie filmu zpátky zodpovídá festival.

Stížnosti na špatný stav vrácené kopie musí být zaslány nejpozději 1 měsíc po jejím vrácení.

Článek 11

Ke každému vybranému filmu v soutěži i mimosoutěžních sekcích musí festival obdržet detailní dokumentaci: synopsi filmu, fotografie v tiskové kvalitě, bibliografii a filmografii režiséra, původní dialogovou listinu a její překlad do angličtiny, kompletní umělecké a technické titulky a online screener nebo DVD příslušného filmu.

Účast na festivalu zahrnuje poskytnutí ukázky z filmu, ideálně elektronicky, anebo souhlas, aby takové ukázky, které usnadní propagaci filmu, festival sám na své náklady pořídil. Jejich rozsah nepřekročí 10% délky filmu nebo maximálně 3 minuty. Účastník tímto souhlasí s použitím těchto ukázek v českých nebo zahraničních televizích a na internetu.

Článek 12

Mezinárodní i národní porota bude složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděných v soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Programový ředitel festivalu nebo jeho zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování.

Článek 13

V mezinárodní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

 • Hlavní cenu s finanční odměnou 2 000 Eur za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:

 • dvě Zvláštní uznání

V národní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

 • Hlavní cenu s finanční odměnou 2 000 Eur za nejlepší krátký hraný film

Dále může porota udělit:

 • Dvě Zvláštní uznání

Finanční odměny patří režisérům filmů a ceny nesmí být uděleny ex-aequo.

Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a že se o uvedené ceně zmíní, v rámci své země i v mezinárodním měřítku, ve svých propagačních materiálech.

Článek 14

V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, vedení Festivalu krátkých filmů Praha.

Článek 15

Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

Karel Spěšný, programový ředitel