Menu

12. Festival krátkých filmů Praha
(19. – 22. ledna 2017)

Festivalový statut (PDF)

Článek 1

Festival krátkých filmů Praha je soutěžní festival hraných krátkých filmů. Posláním festivalu je přispívat k rozvoji krátkých uměleckých filmů a jejich produkci.

Článek 2

Festival je organizován společností Film Servis Festival Karlovy Vary, a. s. se sídlem: Panská 1, 110 00, Praha 1, Česká republika, Telefon: +420 221 411 011, Fax: +420 221 411 033, E-mail: info@pragueshorts.com, www.pragueshorts.com

Článek 3

12. ročník se uskuteční v Praze od 19. do 22. ledna 2017.

Článek 4

Program festivalu tvoří:

  1. mezinárodní soutěž krátkých hraných filmů do 30 minut
  2. nesoutěžní informativní filmové přehlídky, retrospektivy, portréty, pocty a jiné doprovodné akce. Délka jednotlivých filmů v nesoutěžních informativních sekcích nepřekročí délku 45 minut.

Do soutěžních sekcí festivalu mohou být přijaty pouze hrané krátké filmy. Není možné přihlašovat filmy animované, dokumentární nebo průmyslové.

Článek 5

Do soutěže mohou být zařazena pouze díla vyrobená po 1. lednu 2015

Článek 6

Do soutěže i mimosoutěžních sekcí jsou přijímány filmy na nosičích: 35mm, DCP, HDD (MP4, MOV, MPEG, AVI, VOB v rozlišení do FullHD 1920*1080 přehratelné na PC nikoli MacOS, ideálně ne ProRes) a opatřené anglickými titulky.

Článek 7

Filmy vybírá komise odborníků, která je poradním orgánem programového ředitele. Časové rozvržení programu včetně pořadí promítání filmů stanoví komise pod vedením programového ředitele.

Vybraný film nesmí být po závazném potvrzení účasti stažen z programu festivalu. Film je možné přihlásit: vložením online screeneru bez časového omezení do formuláře nebo zasláním DVD společně s vytištěným formulářem. DVD musí být zaslány:

  • poštou (s označením „žádná komerční hodnota – pouze kulturní účely“)
  • kurýrem (s deklarovanou hodnotou zásilky nižší než 15 EURO nebo 15 USD)

a to na adresu:

Festival krátkých filmů Praha, c/o Film Servis Festival Karlovy Vary a.s., Panská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Neanglicky mluvené filmy musí být opatřeny anglickými titulky.

Všechna zaslaná DVD zůstanou ve festivalovém archivu.

Uzávěrka přihlášených filmů je 31. října, respektive 15. listopadu 2016.

Článek 8

Přihlášení filmů na festival je zpoplatněno administračním poplatkem ve výši:

  • 10 Eur od 22. srpna do 31. října 2016
  • 20 Eur od 1. listopadu do 15. listopadu 2016

Platbu poplatku je možné provést pouze platebními kartami: Master Card, Visa a Dinners Club

Článek 9

Promítací kopie vybraných filmů (s anglickými titulky) určené k projekci na festivalu musí být zaslány festivalu do 1. ledna 2017. Tento termín nesmí být překročen. Pro účastníka je závazné řídit se pokyny pro dopravu kopií, které obdrží účastník spolu s oznámením o zařazení filmu do programu 12. ročníku Festivalu krátkých filmů Praha.

Takto zaslaná a přijatá kopie bude uvedena na festivalu. Nelze dodatečně zaslat jinou kopii.

Článek 10

Za výlohy spojené s dopravou filmů, propagačních materiálů a pojištění ze země původu až po celnici v Praze zodpovídá, pokud není dohodnuto jinak, účastník. Za výlohy spojené s pojištěním kopie filmu proti ztrátě či celkovému i částečnému zničení po dobu od převzetí festivalem do jejího opětovného předání dopravci zodpovídá festival. V případě ztráty či zničení kopie během festivalu, zodpovídá festival pouze za náklady spojené s výrobou nové kopie dle aktuálního laboratorního ceníku výroby standardní kopie.

Za výlohy spojené s dopravou kopie filmu zpátky zodpovídá festival.

Stížnosti na špatný stav vrácené kopie musí být zaslány nejpozději 1 měsíc po jejím vrácení.

Článek 11

Ke každému vybranému filmu v soutěži i mimosoutěžních sekcích musí festival obdržet detailní dokumentaci: synopsi filmu, fotografie v tiskové kvalitě, bibliografii a filmografii režiséra, původní dialogovou listinu a její překlad do angličtiny, kompletní umělecké a technické titulky a online screener nebo DVD příslušného filmu.

Účast na festivalu zahrnuje poskytnutí ukázky z filmu, ideálně elektronicky, anebo souhlas, aby takové ukázky, které usnadní propagaci filmu, festival sám na své náklady pořídil. Jejich rozsah nepřekročí 10% délky filmu nebo maximálně 3 minuty. Účastník tímto souhlasí s použitím těchto ukázek v českých nebo zahraničních televizích a na internetu.

Článek 12

Mezinárodní porota bude složena z významných představitelů kultury, filmové tvorby, teorie, kritiky, z filmových tvůrců a producentů. Členem mezinárodní poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého z filmů uváděných v soutěži. Všichni členové porot jsou zavázáni k mlčenlivosti. Programový ředitel festivalu nebo jeho zástupce se mohou účastnit zasedání porot, ale nepodílí se na hlasování.

Článek 13

V mezinárodní soutěži krátkých filmů udělí porota tyto ceny:

  • Hlavní cenu s finanční odměnou 2 000 Euro za nejlepší krátký hraný film.

Finanční odměna patří režisérovi filmu. Cena nesmí být udělena ex-aequo.

Dále může porota udělit:

  • dvě Zvláštní uznání

Od oceněných tvůrců se očekává, že se zúčastní slavnostního vyhlášení výsledků a že se o uvedené ceně zmíní, v rámci své země i v mezinárodním měřítku, ve svých propagačních materiálech.

Článek 14

V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje, v souladu s mezinárodními stanovami, vedení Festivalu krátkých filmů Praha.

Článek 15

Účast na festivalu předpokládá souhlas s tímto statutem.

Karel Spěšný, programový ředitel